Có 1 kết quả:

shèn yú

1/1

shèn yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

renal pelvis (medicine)