Có 1 kết quả:

shèn yú yán

1/1

shèn yú yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pyelitis (medicine)