Có 1 kết quả:

shèn jié shí

1/1

shèn jié shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney stone