Có 1 kết quả:

shèn zàng

1/1

shèn zàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kidney