Có 1 kết quả:

zhàng qǐ

1/1

zhàng qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bulge