Có 1 kết quả:

wèi xià chuí

1/1

wèi xià chuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gastroptosis