Có 1 kết quả:

wèi zhuó rè ㄨㄟˋ ㄓㄨㄛˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heartburn
(2) pyrosis