Có 1 kết quả:

wèi zhuó rè

1/1

wèi zhuó rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heartburn
(2) pyrosis