Có 1 kết quả:

zhòu jiǎ

1/1

zhòu jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

helmet and armor