Có 1 kết quả:

zhòu yì fán yǎn

1/1

zhòu yì fán yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Descendants are great in numbers. (idiom)