Có 1 kết quả:

dǎn zi

1/1

dǎn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) nerve
(3) guts