Có 1 kết quả:

dǎn shí jiǎo tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

gallstone colic