Có 1 kết quả:

dǎn fán

1/1

dǎn fán

giản thể

Từ điển phổ thông

phèn đen