Có 1 kết quả:

dǎn dào

1/1

dǎn dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bile duct
(2) biliary tract