Có 1 kết quả:

dǎn liàng ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) boldness
(3) guts