Có 1 kết quả:

bēi zhài

1/1

bēi zhài

giản thể

Từ điển phổ thông

nhiều nợ, nợ nần chồng chất

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in debt
(2) to be saddled with debts