Có 1 kết quả:

bēi bāo fú

1/1

bēi bāo fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a weight on one's mind
(2) to take on a mental burden