Có 1 kết quả:

bèi shān

1/1

bèi shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with back to the mountain (favored location)

Một số bài thơ có sử dụng