Có 1 kết quả:

bèi bǎn

1/1

bèi bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panel
(2) back panel