Có 1 kết quả:

bèi yīn ㄅㄟˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in the shade
(2) shady