Có 1 kết quả:

bèi yīn

1/1

bèi yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in the shade
(2) shady