Có 1 kết quả:

bèi lí

1/1

bèi lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to depart from
(2) to deviate from
(3) deviation