Có 1 kết quả:

pēi náng pào

1/1

pēi náng pào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(biology) blastodermic vesicle