Có 1 kết quả:

shèng lì

1/1

shèng lì

giản thể

Từ điển phổ thông

thắng lợi, chiến thắng

Từ điển Trung-Anh

(1) victory
(2) CL:個|个[ge4]