Có 1 kết quả:

shèng lì zhě

1/1

shèng lì zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) victor
(2) winner