Có 1 kết quả:

bāo tāi

1/1

bāo tāi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bào thai

Một số bài thơ có sử dụng