Có 1 kết quả:

Hú fū

1/1

Hú fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Khufu (pharaoh, reigned possibly 2590-2568 BC)