Có 1 kết quả:

yān zhī chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cochineal insect