Có 1 kết quả:

kuà xià wù

1/1

kuà xià wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) male member
(2) package