Có 1 kết quả:

jiāo zǐ

1/1

jiāo zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gluon (particle physics)