Có 1 kết quả:

jiāo jiē

1/1

jiāo jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to splice
(2) a glued joint
(3) a bond