Có 1 kết quả:

xiōng ㄒㄩㄥ
Âm Pinyin: xiōng ㄒㄩㄥ
Tổng nét: 10
Bộ: ròu 肉 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ一一ノフノ丶フ丨
Thương Hiệt: BPUK (月心山大)
Unicode: U+80F8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: hung
Âm Nôm: hông, hung
Âm Nhật (onyomi): キョウ (kyō)
Âm Nhật (kunyomi): むね (mune), むな- (muna-)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: hung1

Tự hình 3

Dị thể 7

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

xiōng ㄒㄩㄥ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngực, bụng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngực. ◎Như: “đĩnh hung” 挺胸 ưỡn ngực.
2. (Danh) Tấm lòng, hoài bão. ◎Như: “hung khâm” 胸襟, “hung thứ” 胸次 đều nói về phần mang chứa trong lòng cả. ◇Trang Tử 莊子: “Hỉ nộ ai lạc, bất nhập ư hung thứ” 喜怒哀樂, 不入於胸次 (Điền Tử Phương 田子方) Mừng giận thương vui không vào tới trong lòng.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngực.
② Tấm lòng, như hung khâm 胸襟, hung thứ 胸次, v.v. đều nói về phần mang chứa trong lòng cả. Trang Tử 莊子: hỉ nộ ai lạc, bất nhập ư hung thứ 喜怒哀樂,不入於胸次 mừng giận thương vui không vào tới trong lòng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngực: 挺胸 Ưỡn ngực;
② Bụng dạ, lòng dạ, tấm lòng, chí khí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ngực — Điều ôm ấp trong lòng.

Từ điển Trung-Anh

variant of 胸[xiong1]

Từ điển Trung-Anh

(1) chest
(2) bosom
(3) heart
(4) mind
(5) thorax

Từ ghép 238

àn xiōng zhū què 暗胸朱雀áng shǒu tǐng xiōng 昂首挺胸bái xiōng fěi cuì 白胸翡翠bái xiōng kǔ è niǎo 白胸苦恶鸟bái xiōng kǔ è niǎo 白胸苦惡鳥bái xiōng yā què 白胸鴉雀bái xiōng yā què 白胸鸦雀bān xiōng bīn yù 斑胸滨鹬bān xiōng bīn yù 斑胸濱鷸bān xiōng duǎn chì yīng 斑胸短翅莺bān xiōng duǎn chì yīng 斑胸短翅鶯bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸鉤嘴鶥bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸钩嘴鹛bān xiōng tián jī 斑胸田雞bān xiōng tián jī 斑胸田鸡bān xiōng zào méi 斑胸噪鶥bān xiōng zào méi 斑胸噪鹛chá xiōng bān zhuó mù niǎo 茶胸斑啄木鳥chá xiōng bān zhuó mù niǎo 茶胸斑啄木鸟chéng xiōng jī wēng 橙胸姬鶲chéng xiōng jī wēng 橙胸姬鹟chéng xiōng lǜ jiū 橙胸綠鳩chéng xiōng lǜ jiū 橙胸绿鸠chéng xiōng yǎo juān 橙胸咬鵑chéng xiōng yǎo juān 橙胸咬鹃chéng zhú zài xiōng 成竹在胸chì xiōng dōng 赤胸鶇chì xiōng dōng 赤胸鸫chì xiōng nǐ zhuó mù niǎo 赤胸拟啄木鸟chì xiōng nǐ zhuó mù niǎo 赤胸擬啄木鳥chì xiōng zhū dǐng què 赤胸朱頂雀chì xiōng zhū dǐng què 赤胸朱顶雀chì xiōng zhuó mù niǎo 赤胸啄木鳥chì xiōng zhuó mù niǎo 赤胸啄木鸟chuí xiōng 捶胸chuí xiōng dùn zú 捶胸頓足chuí xiōng dùn zú 捶胸顿足dà zǐ xiōng yīng wǔ 大紫胸鸚鵡dà zǐ xiōng yīng wǔ 大紫胸鹦鹉dī xiōng 低胸diǎn xiōng yā què 点胸鸦雀diǎn xiōng yā què 點胸鴉雀diē jiǎo chuí xiōng 跌脚捶胸diē jiǎo chuí xiōng 跌腳捶胸fēi xiōng yīng wǔ 緋胸鸚鵡fēi xiōng yīng wǔ 绯胸鹦鹉fěn hóng xiōng liù 粉紅胸鷚fěn hóng xiōng liù 粉红胸鹨fēng xiōng 丰胸fēng xiōng 豐胸hè xiōng shān zhè gū 褐胸山鷓鴣hè xiōng shān zhè gū 褐胸山鹧鸪hè xiōng wēng 褐胸鶲hè xiōng wēng 褐胸鹟hè xiōng zào méi 褐胸噪鶥hè xiōng zào méi 褐胸噪鹛hēi xiōng dōng 黑胸鶇hēi xiōng dōng 黑胸鸫hēi xiōng gē qú 黑胸歌鴝hēi xiōng gē qú 黑胸歌鸲hēi xiōng má què 黑胸麻雀hēi xiōng shān jiāo yīng 黑胸山鷦鶯hēi xiōng shān jiāo yīng 黑胸山鹪莺hēi xiōng tài yáng niǎo 黑胸太阳鸟hēi xiōng tài yáng niǎo 黑胸太陽鳥hóng xiōng hēi yàn 紅胸黑雁hóng xiōng hēi yàn 红胸黑雁hóng xiōng héng 紅胸鴴hóng xiōng héng 红胸鸻hóng xiōng jī wēng 紅胸姬鶲hóng xiōng jī wēng 红胸姬鹟hóng xiōng jiǎo zhì 紅胸角雉hóng xiōng jiǎo zhì 红胸角雉hóng xiōng qiū shā yā 紅胸秋沙鴨hóng xiōng qiū shā yā 红胸秋沙鸭hóng xiōng shān zhè gū 紅胸山鷓鴣hóng xiōng shān zhè gū 红胸山鹧鸪hóng xiōng tián jī 紅胸田雞hóng xiōng tián jī 红胸田鸡hóng xiōng zhū què 紅胸朱雀hóng xiōng zhū què 红胸朱雀hóng xiōng zhuó huā niǎo 紅胸啄花鳥hóng xiōng zhuó huā niǎo 红胸啄花鸟Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 华南斑胸钩嘴鹛Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 華南斑胸鉤嘴鶥huáng xiōng liǔ yīng 黃胸柳鶯huáng xiōng liǔ yīng 黄胸柳莺huáng xiōng wú 黃胸鵐huáng xiōng wú 黄胸鹀huáng xiōng zhī què 黃胸織雀huáng xiōng zhī què 黄胸织雀huī xiōng sǒu méi 灰胸薮鹛huī xiōng sǒu méi 灰胸藪鶥huī xiōng zhú jī 灰胸竹雞huī xiōng zhú jī 灰胸竹鸡huì xiōng jiāo yīng 会胸鹪莺huì xiōng jiāo yīng 會胸鷦鶯jīn xiōng gē qú 金胸歌鴝jīn xiōng gē qú 金胸歌鸲jīn xiōng què méi 金胸雀鶥jīn xiōng què méi 金胸雀鹛kuò xiōng qì 扩胸器kuò xiōng qì 擴胸器lán xiōng chún 蓝胸鹑lán xiōng chún 藍胸鶉lán xiōng fó fǎ sēng 蓝胸佛法僧lán xiōng fó fǎ sēng 藍胸佛法僧lán xiōng yāng jī 蓝胸秧鸡lán xiōng yāng jī 藍胸秧雞lián jiā xiōng 连枷胸lián jiā xiōng 連枷胸liǎo rán yú xiōng 了然于胸liǎo rán yú xiōng 了然於胸lín xiōng jiāo méi 鱗胸鷦鶥lín xiōng jiāo méi 鳞胸鹪鹛lóng xiōng 隆胸lǜ xiōng bā sè dōng 綠胸八色鶇lǜ xiōng bā sè dōng 绿胸八色鸫mò xiōng 抹胸pāi xiōng pú 拍胸脯píng xiōng 平胸pú táo xiōng yā 葡萄胸鴨pú táo xiōng yā 葡萄胸鸭qì xiōng 气胸qì xiōng 氣胸qián xiōng 前胸qián xiōng tiē hòu bèi 前胸貼後背qián xiōng tiē hòu bèi 前胸贴后背qīng tǔ xiōng yì 倾吐胸臆qīng tǔ xiōng yì 傾吐胸臆shì xiōng yù 飾胸鷸shì xiōng yù 饰胸鹬suō xiōng 縮胸suō xiōng 缩胸Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 台湾斑胸钩嘴鹛Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 臺灣斑胸鉤嘴鶥tǎn xiōng 袒胸wén xiōng 文胸wén xiōng bān chì méi 紋胸斑翅鶥wén xiōng bān chì méi 纹胸斑翅鹛wén xiōng jiāo méi 紋胸鷦鶥wén xiōng jiāo méi 纹胸鹪鹛wén xiōng méi 紋胸鶥wén xiōng méi 纹胸鹛wén xiōng zhī què 紋胸織雀wén xiōng zhī què 纹胸织雀wén xiōng zhuó mù niǎo 紋胸啄木鳥wén xiōng zhuó mù niǎo 纹胸啄木鸟xiǎo lín xiōng jiāo méi 小鱗胸鷦鶥xiǎo lín xiōng jiāo méi 小鳞胸鹪鹛xīn xiōng 心胸xīn xiōng kāi kuò 心胸开阔xīn xiōng kāi kuò 心胸開闊xīn xiōng xiá ài 心胸狭隘xīn xiōng xiá ài 心胸狹隘xīn xiōng xiá zhǎi 心胸狭窄xīn xiōng xiá zhǎi 心胸狹窄xiōng bǎ 胸靶xiōng bù 胸部xiōng cáo 胸槽xiōng dà jī 胸大肌xiōng dà wú nǎo 胸大无脑xiōng dà wú nǎo 胸大無腦xiōng gǔ 胸骨xiōng huā 胸花xiōng huái 胸怀xiōng huái 胸懷xiōng huái tǎn dàng 胸怀坦荡xiōng huái tǎn dàng 胸懷坦蕩xiōng jī 胸肌xiōng jiǎ 胸甲xiōng jīn 胸襟xiōng kǒu 胸口xiōng kuān 胸宽xiōng kuān 胸寬xiōng kuò 胸廓xiōng kuò qiē kāi shù 胸廓切开术xiōng kuò qiē kāi shù 胸廓切開術xiōng mēn 胸悶xiōng mēn 胸闷xiōng mó 胸膜xiōng mó yán 胸膜炎xiōng pú 胸脯xiōng qí 胸鰭xiōng qí 胸鳍xiōng qián 胸前xiōng qiāng 胸腔xiōng qiáng 胸墙xiōng qiáng 胸牆xiōng ròu 胸肉xiōng táng 胸膛xiōng tòu 胸透xiōng tuī 胸推xiōng wéi 胸围xiōng wéi 胸圍xiōng wú chéng fǔ 胸无城府xiōng wú chéng fǔ 胸無城府xiōng wú dà zhì 胸无大志xiōng wú dà zhì 胸無大志xiōng wú sù wù 胸无宿物xiōng wú sù wù 胸無宿物xiōng xiàn 胸腺xiōng xiàn mì dìng 胸腺嘧啶xiōng xié 胸胁xiōng xié 胸脅xiōng yē 胸噎xiōng yì 胸臆xiōng yīn 胸音xiōng yǒu chéng fǔ 胸有城府xiōng yǒu chéng lüè 胸有成略xiōng yǒu chéng suàn 胸有成算xiōng yǒu chéng zhú 胸有成竹xiōng yǒu qiū hè 胸有丘壑xiōng zhāng 胸章xiōng zhào 胸罩xiōng zhēn 胸針xiōng zhēn 胸针xiōng zhōng 胸中xiōng zhōng wú shù 胸中无数xiōng zhōng wú shù 胸中無數xiōng zhuī 胸椎xiù xiōng lán jī wēng 鏽胸藍姬鶲xiù xiōng lán jī wēng 锈胸蓝姬鹟xuè xiōng 血胸yì fèn tián xiōng 义愤填胸yì fèn tián xiōng 義憤填胸yín xiōng kuò zuǐ niǎo 銀胸闊嘴鳥yín xiōng kuò zuǐ niǎo 银胸阔嘴鸟zhí shū xiōng yì 直抒胸臆zōng xiōng fó fǎ sēng 棕胸佛法僧zōng xiōng lán jī wēng 棕胸蓝姬鹟zōng xiōng lán jī wēng 棕胸藍姬鶲zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鶥zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鹛zōng xiōng yán liù 棕胸岩鷚zōng xiōng yán liù 棕胸岩鹨zōng xiōng zhú jī 棕胸竹雞zōng xiōng zhú jī 棕胸竹鸡