Có 1 kết quả:

xiōng kǒu

1/1

xiōng kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pit of the stomach