Có 1 kết quả:

xiōng wéi

1/1

xiōng wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chest measurement
(2) bust