Có 1 kết quả:

xiōng mēn

1/1

xiōng mēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chest pain
(2) chest distress