Có 1 kết quả:

xiōng yǒu chéng lüè

1/1

xiōng yǒu chéng lüè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the hero has plans already laid (idiom); to have plans ready in advance
(2) forewarned is forearmed