Có 1 kết quả:

xiōng zhuī

1/1

xiōng zhuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thoracic vertebra
(2) the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals