Có 1 kết quả:

xiōng zhāng

1/1

xiōng zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lapel badge
(2) CL:枚[mei2]