Có 1 kết quả:

xiōng zhào

1/1

xiōng zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brassiere (underwear)
(2) bra