Có 1 kết quả:

xiōng qiāng

1/1

xiōng qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thoracic cavity