Có 1 kết quả:

xiōng mó yán

1/1

xiōng mó yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pleurisy