Có 1 kết quả:

xiōng tòu

1/1

xiōng tòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest X-ray