Có 1 kết quả:

néng shàng néng xià

1/1

néng shàng néng xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ready to take any job, high or low