Có 1 kết quả:

néng shēn néng qū

1/1

néng shēn néng qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can bow and submit, or can stand tall (idiom, from Book of Changes); ready to give and take
(2) flexible