Có 1 kết quả:

néng lì

1/1

néng lì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

năng lực

Từ điển Trung-Anh

(1) capability
(2) ability
(3) CL:個|个[ge4]