Có 1 kết quả:

néng dòng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) initiative
(2) active role