Có 1 kết quả:

néng gòu

1/1

néng gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be capable of
(2) to be able to
(3) can