Có 1 kết quả:

néng gàn

1/1

néng gàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) capable
(2) competent

Một số bài thơ có sử dụng