Có 1 kết quả:

néng shǒu

1/1

néng shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

expert

Một số bài thơ có sử dụng