Có 1 kết quả:

néng nài

1/1

néng nài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ability
(2) capability