Có 1 kết quả:

néng shuō huì dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

can talk really well (idiom); the gift of the gab