Có 1 kết quả:

néng liàng

1/1

néng liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

năng lượng

Từ điển Trung-Anh

(1) energy
(2) capabilities